• om oss

Juridisk erklæring

Dette nettstedet (nettstedet) eies og drives av AccuPath Group Co., Ltd. ("AccuPath®"). Les nøye gjennom disse vilkårene for bruk (vilkårene). Ved å gå inn på eller bruke dette nettstedet godtar du at du har lest, forstått og godtar å være bundet til disse vilkårene.
Hvis du ikke godtar å følge alle bestemmelsene i disse vilkårene (som de kan bli endret fra tid til annen), må du ikke bruke eller få tilgang til nettstedet.
Disse vilkårene ble sist oppdatert 1. august 2023. Les gjennom vilkårene hver gang du besøker nettstedet.Ved å bruke dette nettstedet betyr det at du godtar den nyeste versjonen av vilkårene.

OPPHAVSRETTSERKLÆRING
Materialet på denne siden tilhører eller er lisensiert til oss og beskyttet av opphavsrett, patenter eller andre proprietære avtaler og lover, og du har kun tillatelse til å bruke slikt materiale og innhold som er uttrykkelig autorisert av AccuPath®, dets tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere.Ingenting heri overfører noen rettigheter, tittel eller interesse for nettstedet eller innholdet til deg.
Med unntak av din egen personlige og ikke-kommersielle bruk, kan du ikke kopiere, sende e-post, laste ned, reprodusere, lisensiere, distribuere, publisere, sitere, tilpasse, ramme, speile på et annet nettsted, kompilere, lenke til andre eller vise noe innhold på dette nettstedet uten skriftlig forhåndsgodkjenning eller autorisasjon fra AccuPath®eller dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.
Alle varemerkene, tjenestemerkene og logoene som vises på denne siden er registrerte og uregistrerte varemerker for AccuPath®, dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper, eller tredjeparter som har lisensiert sine varemerker til AccuPath®eller et av dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.Enhver AccuPath®bedriftslogo eller logoer og varemerker for AccuPath®produktene er registrert i Kina og/eller i andre land og skal ikke brukes av noen uten skriftlig forhåndssamtykke fra AccuPath®.Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt er forbeholdt AccuPath®eller dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.Vær oppmerksom på at AccuPath®håndhever sine immaterielle rettigheter i det fulle omfang av loven.

BRUK AV NETTSTED
Ikke-kommersiell bruk av innhold og tjenester levert av dette nettstedet er tillatt for personlig utdanning og forskning (dvs. uten å tjene penger eller reklame), men slik bruk skal overholde all gjeldende opphavsrett og andre relaterte lover og forskrifter, og det skal ikke krenke AccuPath®'s, dets tilknyttede selskaper' eller dets datterselskapers rettigheter.
Du kan ikke bruke noe innhold eller tjenester som tilbys av dette nettstedet til ulovlige, ulovlige, uredelige, skadelige, profittbringende kommersielle eller reklameformål.Vår virksomhet påtar seg intet ansvar for tap eller skade som oppstår.
Du kan ikke endre, publisere, kringkaste, reprodusere, kopiere, endre, spre, presentere, vise, lenke til andre eller bruke deler av eller hele innholdet eller tjenestene som tilbys av dette nettstedet før det er spesifikt autorisert av enten dette nettstedet eller AccuPath®.

NETTSIDENS INNHOLD
Mye av informasjonen på denne siden er relatert til produkter og tjenester som tilbys av AccuPath®eller dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.Materialet på dette nettstedet er kun for generell pedagogisk informasjon, og informasjonen vil ikke alltid være oppdatert.Informasjon du leser på dette nettstedet kan ikke erstatte forholdet du har til helsepersonell.AccuPath®praktiserer ikke medisin eller gir medisinske tjenester eller råd, og informasjonen på dette nettstedet skal ikke betraktes som medisinsk råd.Du bør alltid snakke med helsepersonell for diagnose og behandling.
AccuPath®eller dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper kan også inkludere viss informasjon, referanseveiledninger og databaser beregnet for bruk av lisensiert helsepersonell.Disse verktøyene er ikke ment å gi profesjonell medisinsk rådgivning.

ANSVARSFRASKRIVELSE
AccuPath®påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til nøyaktigheten, oppdatert, fullstendighet og nøyaktighet av noe innhold på denne siden, og heller ikke for konsekvensen av å bruke slikt innhold.
AccuPath®fraskriver seg herved enhver uttrykt eller underforstått garanti eller garanti for bruk av dette nettstedet, bruk av innhold eller tjenester levert av, og/eller informasjon knyttet til dette nettstedet, eller enhver nettside eller informasjon knyttet til dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller beskyttelse av brukerens rettigheter.
AccuPath®aksepterer ikke ansvar knyttet til tilgjengelighet, feil som har oppstått under bruken av dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til direkte, indirekte, straff, tilfeldige, spesielle eller følgeskader.
AccuPath®påtar seg ikke ansvar i forhold til noen avgjørelser som er tatt, eller handlinger tatt av noen i avhengighet av informasjon innhentet under inngåelse, surfing og bruk av denne siden.Det vil heller ikke AccuPath®være ansvarlig for direkte eller indirekte tap, og heller ikke straffbar kompensasjon for skader av noe slag forårsaket under inngåelse, surfing og bruk av dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til forretningsavbrudd, tap av data eller tap av fortjeneste.
AccuPath®påtar seg ikke ansvar med hensyn til datasystemkrasj og programvare, maskinvare, IT-systempåvirkning eller skade på eiendom eller tap forårsaket av virus eller berørte programmer lastet ned fra denne siden eller innhold på denne siden.
Informasjonen som er lagt ut på dette nettstedet, relatert til AccuPath®sin selskapsinformasjon, produkter og den relevante virksomheten kan inneholde prediktive utsagn, som kan være av risiko og usikkerhet.Slike uttalelser er ment å indikere AccuPath®sin spådom om fremtidig utvikling, som ikke skal stoles på som en garanti for fremtidig forretningsutvikling og ytelse.

ANSVARSBEGRENSNING
Du godtar at verken AccuPath®heller ikke noen person eller selskap tilknyttet AccuPath®skal være ansvarlig for enhver skade som følge av din bruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller materialet på dette nettstedet.Denne beskyttelsen dekker krav basert på garanti, kontrakt, erstatning, objektivt ansvar og enhver annen juridisk teori.Denne beskyttelsen dekker AccuPath®, dets tilknyttede selskaper og dets tilknyttede selskapers ledere, direktører, ansatte, agenter og leverandører nevnt på dette nettstedet.Denne beskyttelsen dekker alle tap inkludert, uten begrensning, direkte eller indirekte, spesielle, tilfeldige, følgeskader, eksemplariske og straffbare skader, personskade/urettmessig død, tapt fortjeneste eller skader som følge av tapte data eller forretningsavbrudd.

ERSTATNING
Du godtar å skadesløs, forsvare og holde AccuPath®, dets foreldre, datterselskaper, tilknyttede selskaper, aksjonærer, direktører, offiserer, ansatte og agenter, ufarlig fra ethvert krav, krav, ansvar, utgifter eller tap, inkludert rimelige advokathonorarer, fremsatt av en tredjepart på grunn av eller som følge av, eller på noen måte knyttet til din bruk av eller tilgang til nettstedet eller ditt brudd på disse vilkårene.

FORBEHOLD AV RETTIGHETER
AccuPath®og/eller AccuPath®sine tilknyttede selskaper og/eller AccuPath®datterselskapene forbeholder seg all rett til å kreve skader forårsaket av noen på grunn av brudd på denne juridiske erklæringen.AccuPath®og/eller AccuPath®'s tilknyttede selskaper og/eller AccuPath®sine datterselskaper forbeholder seg alle rettigheter til å handle mot enhver bruddpart i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

PERSONVERN
All informasjon som sendes til nettstedet, inkludert men ikke begrenset til personlig identifiserbar informasjon, behandles i samsvar med AccuPath®Personvernerklæring.

LENKER TIL ANDRE SIDER
Lenker her tar online-brukere til andre nettsteder som ikke er under kontroll av AccuPath®.AccuPath®er ikke ansvarlig for skader forårsaket av å besøke slike andre lenkede nettsteder på denne siden.Bruk av slike koblede nettsider bør være underlagt vilkårene og gjeldende lover og forskrifter.
Eventuelle slike lenker er kun gitt for praktiske formål.Ingen slik lenke utgjør bruk av slike nettsteder eller anbefaling av produktene eller tjenestene som finnes der.

GJELDENDE LOV OG TVISTLØSNING
Dette nettstedet og den juridiske erklæringen skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Folkerepublikken Kina, uten referanse til dets lovkonflikter.Alle tvister i forbindelse med eller som oppstår fra dette nettstedet og juridiske erklæringer skal sendes til China International Economic and Trade Arbitration Commission ("CIETAC") Shanghai Sub-Commission for voldgift.
Enhver tvist som oppstår fra eller i forbindelse med dette nettstedet skal først avgjøres i minnelighet av partene hvor det er praktisk mulig, uten rettssaker.Hvis en slik tvist ikke kan løses i minnelighet innen tretti (30) dager etter mottak av varsel om eksistensen av en tvist, kan en slik tvist henvises av enhver part til og endelig avgjøres ved voldgift.Voldgiftssaken skal gjennomføres i Shanghai ved China International Economic and Trade Arbitration Commission ("CIETAC") Shanghai Sub-Commission i samsvar med de da gjeldende voldgiftsreglene til CIETAC.Det vil være tre voldgiftsdommere, blant hvilke den parten som sender voldgiften på den ene siden, og respondenten på den andre, skal hver velge én (1) voldgiftsdommer og de to voldgiftsdommerne som er valgt på denne måten skal velge den tredje voldgiftsdommeren.Hvis de to voldgiftsmennene ikke klarer å velge den tredje voldgiftsdommeren innen tretti (30) dager, skal denne voldgiftsmannen velges av CIETACs styreleder.Voldgiftsdommen skal være skriftlig og skal være endelig og bindende for partene.Setet for voldgiften skal være Shanghai, og voldgiften skal foregå på kinesisk.I den fulle utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, utelukker og samtykker partene ugjenkallelig til å ikke utøve noen rett til å henvise lovpunkter eller anke til en domstol eller annen rettslig myndighet.Voldgiftshonorarene (inkludert advokatsalærer og andre honorarer og kostnader i forbindelse med voldgiftsbehandlingen og fullbyrdelse av voldgiftskjennelse) skal dekkes av den tapende part, med mindre annet er bestemt av voldgiftsretten.

KONTAKTINFORMASJON
Hvis du har juridiske spørsmål angående vilkårene eller nettstedet, vennligst kontakt AccuPath®på [customer@accupathmed.com].